fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní a licenční podmínky platí pro nákup na webové stránce www.klaramarkovicova.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je

Klára Markovičová

9B Station Road, Brighton

BN1 1GA, UK (+420 721 547 213, +44 7490639868)

Klara.markovicova@seznam.cz

IČO (NIN): ST102219D

 

(dále jen „prodávající“, „prodejce“ nebo „provozovatel“) a druhým účastníkem  smluvního vztahu (dále jen „uživatel“ nebo „kupující“). Tato práva a povinnosti vznikají v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní portálu www.klarodreams.cz (dále jen „Portál“ či „web“ ), jehož součástí je sekce e-knihy (http://klarodreams.com/e-books/). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.2   Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba, případně osoba nezletilá a to pouze se souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.

1.3   Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

2. Základní pojmy

2.1  Pojmem služba se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění elektronické publikace. Poskytovatelem Uživateli pro jeho vnitřní nebo osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické publikace Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách

2.2  Elektronickou publikací se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to ve formátu PDF, toto dílo může zahrnovat fotografie, grafiku, audio-vizuální záznamy a jiné.

2.3  Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou publikací) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci nabízených produktů a Uživatel je povinen zaplatit sjednanou částku přes platební bránu nebo na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel umožní Uživateli omezený počet stažení elektronické publikace. Počet stažení bude specifikován v e-mailu, který uživatel obdrží po zaplacení objednávky. Minimální počet stažení je 1.

3. Objednávka

Kupující objednává vybrané produkty a služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na této webové stránce a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

4. Poskytování služeb a jejich cena

Veškerá Poskytovatelem nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou včetně daně z přidané hodnoty. Služba je poskytována po okamžiku uzavření objednávky. Tímto okamžikem se rozumí okamžik úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Provozovatele).

5. Forma a způsob platby

Kupující zaplatí za objednané zboží ihned po odeslání objednávkového formuláře. Kupující si může zvolit ze 2 nabízených platebních metod.

Platba kartou probíhá v rámci systému společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem

V případě, že je zvolena možnost platby bankovním převodem, kupující bere na vědomí, že uskutečnění transakce může trvat 1-5 dní a že Provozovatel nenese odpovědnost za rychlost či prodlení připsání platby.

Ceny jsou uvedeny v českých korunách.

Objednávka musí být zaplacena ve stanovené lhůtě splatnosti, jinak bude stornována.

Úhrada za služby musí být provedena v plné výši.

6. Doklad o koupi

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Daňový doklad bude kupujícímu zaslán e-mailem na adresu, kterou kupující vyplní v objednávkovém formuláři.

7. Licenční podmínky

Uživatel bere na vědomí, že v okamžiku řádného připsání platby za produkt na účet Poskytovatele je Uživateli poskytnuta nevýhradní a nepřevoditelná licence k užívání produktu, která je vedena pouze na Uživatele a práva s ní související může vykonávat pouze osobně.

Uživateli je přísně zakázáno dílo šířit, pronajímat nebo činit jakékoliv jiné aktivity, jejichž výsledkem by bylo zveřejnění produktu či jeho zpřístupnění jakékoli třetí osobě. Uživatel není oprávněn dílo prodávat nebo zpřístupňovat za úplatu třetím stranám.

8. Reklamační řád

Uživatel má právo na reklamaci vadné elektronické publikace.

Poskytovatel odpovídá Uživateli, že elektronická publikace nemá vady.

Poskytovatel odpovídá Uživateli, že v době, kdy elektronickou publikaci převzal, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu zboží na základě prováděné reklamy, že elektronická publikace vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud má prodaná elektronická publikace při převzetí Uživatelem vady, je Uživatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele právo z vadného plnění (reklamaci) podle § 2161 a 2172.
Vadou, za kterou Poskytovatel neodpovídá je vada, kterou si uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Uživatel má právo reklamovat elektronickou publikaci v následujících případech:

  • po stažení souboru s publikací zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou publikaci, než si původně objednal
  • soubor je poškozený a nelze jej zobrazit

V případě elektronických publikací se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že Uživatel nevěděl, že se jedná o elektronickou publikaci.

Lhůta pro reklamaci elektronické publikace ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou publikaci na účet Poskytovatele.

Jakmile uživatel zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí Poskytovateli, aby daná elektronická publikace mohla být prozkoumána. Pokud je reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost neprodleně vadný soubor opravit nebo vrátit Uživateli zaplacené peníze a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce.  V žádném případě nevzniknou Uživateli další náklady.

Reklamaci Uživatel může provést elektronicky na email info@klarodreams.com

9. Odstoupení od smlouvy

Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli „papírová“ publikace.

10. Odpovědnost

Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Portálu nebo v důsledku užití Portálu v rozporu s jeho určením.

Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost webové stránky Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

11. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

Jsou-li některá ustanovení těchto Podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení..

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák. č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy, v ostatních případech je k řešení sporů příslušný soud (§12).

Tyto Podmínky jsou platné od 1.9. 2019.